Polityka prywatności

Polityka prywatności PiRmedia

 1. Postanowienia ogólne

 • Serwis www.pirmedia.pl zarządza i prowadzi firma Agencja Reklamowa PiRmedia Piotr Janowski, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Nowotarska 7, NIP 8781750035, oddział ul.Stanisława Szymańskiego 1 B, 87-100 Toruń, która jest Administratorem serwisu zwana dalej Administrator lub PiRmedia.
 • Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.pirmedia.pl i odnosi się do każdego użytkownika, który korzysta z Serwisu i usług PiRmedia.  
 • PiRmedia informuje, że wszystkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie zgody pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wszystkie działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są zabronione i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 • Firma PiRmedia dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator serwisu stosuje wszelkie wymagane przez Polskie prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Dodatkowo każdy Użytkownik klient samodzielnie decyduje czy odwołać udzielone przez siebie zgody konieczne do przetwarzania jego danych osobowych lub do wykorzystywania pozostałych danych, które go dotyczą. Odwołanie tych zgód, które są niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
 • PiRmedia nie odpowiada za zasady prywatności stron www partnerskich, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
 • Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu i nie składanie zapytań ofertowych.
 2. Uprawnienia Administratora

PiRmedia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumieć należy informacje odnoszące się bezpośrednio do działań Serwisu (np. zmian, nowych funkcjonalności). Do osób, których dane Serwis posiada, mogą być wysyłane także niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, które są filtrowane, wysyłane sporadyczne, a ich objętość będzie ograniczana.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

PiRmedia jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”). Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą i są danymi, które Użytkownik udostępnia w związku zainteresowaniem usługami oferowanymi przez Serwis, w tym w trakcie składania zapytania w Serwisie oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przez co Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji usługi.
 • Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - listownie na jego adres korespondencyjny z dopiskiem „Dane osobowe” bądź mailowo na adres biuro@pirmedia.pl 
 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi może nie być możliwa bez ich podania.
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora. Podmiot, któremu Administrator powierzył dane osobowe na zasadach opisanych powyżej, jest uprawniony do dalszego ich powierzania do przetwarzania na warunkach i w celu identycznych jak wyżej określone. Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także do dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
  4. Szczególna zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych lub związanych z produktami lub usługami oferowanych przez Administratora lub podmioty trzecie, na zasadach poniższych. 

 • W związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie, Administrator przekazuje - na zasadzie powierzenia przetwarzania danych - dane osobowe podane przez Użytkowników innym podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym spółce Netsprint S.A., Google Ireland Limited, SpecialSpace, SocialTime oraz Facebook Inc. 
 • Powierzenie przez Administratora przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia  obsługi zamówienia, wystawienia faktury, realizacji umowy na czas niezbędny do jej realizacji. 
 • PiRmedia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz partnerów Administratora, w tym dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Administratora. 
 • W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Usługodawca będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 31 Ustawy. 
 • Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie zamawiania usługi, wyraża na to zgodę.
 • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
 • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących.
  5. Newsletter

Administrator udostępnia Użytkownikom usługę newsletter i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora, dotyczącej w szczególności oferty produktów i usług Administratora.
 

 • Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Usługa newsletter jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób lub odpowiadając na wiadomość z komunikatem rezygnacja z newsletter. Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter
 • Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter.

  6. Partnerzy


Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

Lista partnerów, i podmiotów przetwarzających Twoje dane na zlecenie PiRmedia:

Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pL)

Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation)

adrino.pl (https://adrino.pl/wp-content/uploads/2020/09/POLITYKA-PRYWATNOS%CC%81CI-Adrino-Mobile.pdf)

cyberfolks.pl (https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/)


  7. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Agencja Reklamowa PiRmedia Piotr Janowski

 

Serwis www.pirmedia.pl został stworzony po to, aby pomagać świadczyć usługi reklamowe i osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm w Internecie. Informujemy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które są zamieszczone na naszym serwisie. Pamiętaj, aby każdy dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być odpowiedni dla Twojej firmy. W takiej sytuacji skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone na blogu, w komentarzach etc.

 


POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Higher.


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Janowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa PiRmedia Piotr Janowski, Malani  z siedzibą w Toruniu przy ul. Nowotarskiej 7, NIP 8781750035.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: biuro@pirmedia.pl. oraz telefonicznie: 535555996.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty na podstawie wyrażonego przez Pana/Panią zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
 2. realizacji umów zawartych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
 3. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług oferowanych w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia)
 4. prowadzenia działań marketingowych produktów lub usług innych podmiotów oferowanych przez Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia);
 5. świadczenia usługi „Newsletter” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
 7. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym prowadzenia analiz, statystyk itp. służących lepszemu doborowi usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji oferowanych produktów i usług, analizy finansowej naszej firmy, budowania wiedzy o naszych klientach, będących realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
 8. do celów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 9. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

a)     w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);

b)    jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 3 miesięcy, dane osobowe związany z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

c)     w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

d)    w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

e)     w odniesieniu do usługi „Newsletter” – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

 1. 5.     Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, kurierskie, transportowe.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a)     dostępu do treści danych

b)    sprostowania (poprawiania) danych

c)     usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia

d)    ograniczenia przetwarzania danych

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f)      przenoszenia danych.

 1. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia danej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Jeśli wyraziła Pani/Pan więcej niż jedną zgodę, cofnięcie jej może dotyczyć wybranej dowolnie zgody lub zgód bądź też wszystkich zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2 lub osobiście w siedzibie Administratora.
 2. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 1. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

Pobierz brief reklamowy


zapytaj o szczegóły oferty

Zapisz się do newslettera
Aby być na bieżąco!

Partnerzy